Fast deliveries
30 days return policy
Free shipping

You have no stored favourites

Shopping cart is empty

Our responsibilitiesFör oss är det viktigt att vårt hållbarhetsarbete är en del av allt vi gör, det skall genomsyra hela vår verksamhet från uppstart av produkterna tills det att varan når slutkonsument. Vårt hållbarhetsarbete skall skapa ett mervärde för våra kunder, uppskattas av våra medarbetare och bygga långsiktiga affärsrelationer med våra leverantörer. Vi skall alltid sträva efter att förbättra oss och minska vår påverkan på miljön genom hela vår värdekedja i största möjliga mån.


 "Vårt breda sortiment av produkter skall göra det enkelt för våra kunder att kunna göra aktiva och hållbara val".


- Reinert Sörensson, grundare av Swedemount. 


Genom omvärldsanalyser, ökad kunskap och förståelse utvecklar vi vårt hållbarhetsarbete kontinuerligt. Vi arbetar hela tiden för att göra bättre val, för att hitta nya lösningar och på så sätt bidra till en bättre värld i den mån vi kan för människor, djur och natur. Vi tycker det är viktigt att gemensamt ta ansvar för kommande generationers framtida hälsa och miljö genom ett hållbart företagande.

Djurhållning

Swedemount ska stödja djurens rättigheter i alla delar av förädlingskedjan. Swedemount utvärderar kontinuerligt vilka insatser som bör vidtas och vilka riktlinjer som skall gälla för att säkerställa ett etiskt förhållningsätt till djur. Alla våra leverantörer skall följa nationell och internationell lagstiftning gällande djurens välfärd. Kraven på våra leverantörer är en god och etisk djurhållning utifrån de fem friheterna som definierats av Farm Animal Welfare Council.


1. Frihet från hunger och törst

2. Frihet från obehag

3. Frihet från smärta, skada och sjukdom

4. Frihet att utföra naturligt beteende

5. Frihet från rädsla och oro


Ull - Swedemount har nolltolerans och tar starkt avstånd ifrån mulesing och arbetar endast med leverantörer som kan garantera mulesing-fri ull. Mulesing – fri ull är en etisk djurhållning där mulesing inte förekommer och djuren inte utsätts för onödigt lidande. Mulesing är ett kirurgiskt ingrepp som oftast utförs utan bedövning på merinofåren för att hantera flugangrepp.


Äkta päls - Swedemount tar även avstånd ifrån användandet av äkta päls. Våra produkter innehåller alltid ”imitations päls”.


Dun & fjädrar - Swedemount tar starkt avstånd ifrån att dun och fjädrar plockas från levande fåglar eller ifrån fåglar som har tvångsmatats. Vi accepterar endast dun och fjädrar som är en bi-produkt ifrån matindustrin samt att dunet och fjädrarna levereras med ett certifikat som säkerställer ursprunget, så som RDS – responsible down standard, IDFL – www.idfl.com eller Allied Feather.

Vi är sedan 2018 medlemmar i kemikaliegruppen, där vi löpande får information om aktuella miljö- och kemirelaterade frågor gällande produkter och produktion. Detta gör att vi ständigt håller oss uppdaterade gällande den senaste informationen, nya rön samt nya lagkrav. Nätverket drivs av RISE i samverkan med medlemsföretagen och experter ifrån universitet och myndigheter, för mer information se:


www.kemikaliegruppen.se


Vi använder även flera material och tillbehör som är OEKO-TEX certifierade, märkningen innebär att materialet eller tillbehöret inte innehåller några hälsoskadliga kemikalier. Vi fasar även ut miljöfarliga flourkarboner och använder oss istället av flourfria alternativ gällande vattenavvisande ytbehandlingar av tyget så som Bionic- Finish - ECO by Rudolf Kemi. Bionic – Finish -ECO är fri från flourkarboner och är biologisk nedbrytbar. Vi har även valt att inte använda några antibakteriella behandlingar på våra produkter då dessa kan vara hormonstörande.

TeknologierMaterial

En av de stora miljöutmaningarna inom textilbranschen är att det går åt mycket vatten och kemikalier när man tillverkar textilier, detta gäller framför allt bomull. Vi ser hela tiden över våra processer för att öka användningen av mer hållbara material i våra plagg. Vi arbetar vidare med vårt långsiktiga mål att minska vår miljöpåverkan och resursanvändning genom hela produktionskedjan. Vi letar ständigt efter nya och bättre material för att utveckla vårt sortiment i en mer hållbar riktning och vi har fortsatt vårt arbete med våra tidigare satta mål under året.


Ekologiskt Bomull

Ekologiskt bomull - När det gäller ekologiskt bomull så har vi ökat vår andel av plagg som är tillverkade av ekologisk bomull och därigenom spara på jordens resurser samt förbättrad arbetsmiljö för bomullsodlarna. Den ekologiska bomullen vi använder oss av är certifierad av BSI eller GOTS.

Till en del av våra produkter använder vi Sorona Eco Fiber. Som ett led i utvecklingen att minska användningen av fossila bränslen och utsläpp av växthusgas har DuPont utvecklat en biopolymer, Sorona Eco fiber. Att producera Sorona är 30% mindre energikrävande och utsläpp av växthusgaser är 60% lägre jämfört med produktionen av nylon 6, vilket ger mindre miljöpåverkan. Sedan 2015 har vi använt Sorona eco fiber till en del av våra jackor och byxor som vaddering.

Spindyeing är en teknik för infärgning av textilfiber som ger ett tyg som är mycket färgbeständigt efter tvätt och i användning i solljus, vilket ger produkterna en lång livscykel. Tekniken minskar vattenanvändningen med 85%, kemikalieanvändningen med 75% och kräver 40% mindre energi. Koldioxidutsläppen är en femtedel mindre än vid konventionell infärgningsmetod som innebär minskning av kemikalier – och vattenanvändningen drastiskt och kräver mindre energi är traditionell infärgning.

Vi använder oss även av Tencel material, ifrån Lenzing. Tencel tillverkas av en cellulosafiber ifrån snabbväxande trädslag som bok och eukalyptus. I tillverkningsprocessen används träd från hållbarhetscertifierade plantager. Fiber tillverkas i ett slutet system där man använder minimalt med vatten och upptill 99% av kemikalierna som används återvinns.